Değişkenler

Değişkenler, program içersinde değeri değiştirilebilen verilerdir.

Sabitler

Sabitler, tanımlandıktan sonra değeri değiştirilemeyen verilerdir.

Global Değişkenler

Global değişkenler, programın “main fonksiyonundan” önce tanımlanırlar.

UYARI: Global değişkenler, program açılışında çalışmaya başlarlar ve kullanıcı programı kapatana dek çalışmayı sürdürürler. Bu sebep ile mümkün olduğunca az sayıda Global Değişken kullanılmalıdır.

NOT: Global değişkenlere bir değer atanmaz ise, otomatik olarak değeri 0 kabul edilir.

Lokal Değişkenler

Değişken Tanımlama
Değişkenler tanımlaması yapılırken büyük-küçük harfe duyarlı olduğunu bilmemiz önemlidir. Örneğin; değişken ve Değişken ifadeleri aynı şeyler değildir.

Bir değişken tanımlama esnasında değer alabilir. Örneğin; a=5 gibi

Ancak, tanımlama esnasında bir değişkene değer atamak zorunlu değildir.

Değişken Tanımlama Kuralları

  • Değişkenlerin isimleri alfabede bulunan karakterlerle başlamalı. Ama ilk harf hariç diğer karakterler sayı olabilir.
  • C++ büyük ve küçük harf duyarlıdır. Yani Sayi, sayi ve SAYI hepsi ayrı değişken olarak algınalırlar.
  • Değişken isimleri birden fazla kelime olduğu zaman; kelimelerin arasına boşluk konmaz. Bu tür değişkenleri ya kelimeleri birleştirerek veya kelimeler arasına _ (alt çizgi) karakteri koyararak isimlendiririz.
  • Değişkenlerin isimleri !, ?, {, ] gibi karakterler içeremezler.
  • C++’ın anahtar kelimelerini de değişken isimleri olarak kullanamayız.

C++ dilinde hazır bulunan temel veri tipleri şunlardır:

DeğişkenBoyu*AçıklamasıDeğer Aralığı
char1Karakter veya 8 bit uzunluğunda tamsayısigned: -128 ile 127 arasında unsigned: 0 ile 255
short216 bit uzunluğunda tamsayısigned: -32768 ile +32767 arasında unsigned: 0 ile 65535 arasında
long432 bit uzunluğunda
int32 bit uzunluğunda tamsayıshort ve long türlerine bakınız.
float4Kesirli sayılar3.4e +/- 38 (7 basamak)
double8Geniş ve fazla duyarlılıklı kesirli sayılar1.7e +/- 308 (15 basamak)
long double10double tipinin daha geniş halidir1.2e +/- 4932 (19 basamak)
bool1true(doğru) veya false(yanlış) değerini alır. Eski derleyiciler bu türü desteklemeyebilir. Yeni ANSI C++ standardında eklenmiştir.Doğru / Yanlış (1 / 0)
wchar_t2char tipinden geniş olur Unicode tipinde değişkenleri destekler.*Yalnız platform ve işletim sistemine göre değişkenlerin boyutları yukarıdakilerden farklı olabilir. Ama ANSI C++ standart derleyicilerinin hepsi yukarıdaki veri tiplerini desteklerler. Yukarıda dikkate ederseniz değişkenlerin çoğunun unsgined ve signed versiyonları var. Bunlardan signed olanları hem pozitif hem de negatif değerler alırken; unsigned versiyonlar ise sadece pozitif değerler alırlar.

Değişkenleri isimlendirdik ve onların tiplerini öğrendik. Şimdi değişkenleri bildirmeyi ve onları kullanmayı öğrenelim. Genel olarak temel veri tiplerinden olan değişkenleri şu şekilde tanımlarız:

Yukarıdaki kurala uygun olarak aşağıda bununla ilgili örnekler vardır:

int sayi;
unsgined int a;
char karakter;
float sayi_2;
bool dogru_yanlis;
unsigned long uzunTamsayi;

Yukarıdaki değişken tanımlamalarının hepsi kurallara uygundur. İstersek birden fazla değişkeni bir satırda tanımlama olanağımız vardır:

int sayi1, sayi2, sayi 3;
char karakter, baskabir_karakter;

Örnekte int tipinden üç değişkeni tek bir satırda tanımlamayı ve aynı şekilde char tipinden iki değişkeni tek bir satırda tanımlıyoruz. Burda dikkat edilmesi gereken nokta değişkenlerin arasına virgül koymamız gerektiğidir.

Değişkenlere değer atama işlemi için eşittir (=) operatörünü kullanırız. Mesela aşağıdaki kod parçasında önce x değişkenini sonra da y değişkenini tamsayı (int) tipinde bildirdik. Sonra programın herhangi bir yerinde x’in içeriğini 25 yaptık. Bunun hemen ardından y’nin değerini 14 yaptık. En son kısımda x’in değerini y’de depoladık.

int x;
int y;
…..
x=25;
y=14;
….
y=x;

Değişkenlerin değerlerini ilk tanımladığımız anda da atayabiliriz. Aşağıda bununla ilgili örnekler verelim:

double t=3.23;
long int s1=1234, s2=6732423234;
bool dogru_mu=false;
bool Dogru_mu=0;
0 CommentsYorumları Kapat

Yorum bırak

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

[mc4wp_form id="517"]

We Promise Not to Send Spam:)